МХТСХ нь хичээлд ашиглах

Хичээлд ашиглах вэб сайт  http://www.google.mn/edu/training/get-trained/
  1. google docs ашиглах хичээл http://www.google.mn/edu/training/get-trained/docs/basics.html
  2. google Driwing  ашиглах хичээл http://www.google.mn/edu/training/get-trained/drawings/basics.html
  3. google drive ашиглах хичээл http://www.google.mn/edu/training/get-trained/drive/basics.html
  4. google forms ашиглах хичээл http://www.google.mn/edu/training/get-trained/forms/introduction.html
  5. google gmail  ашиглах хичээл http://www.google.mn/edu/training/get-trained/gmail/basics.html
  6. google maps ашиглах аргачлал http://www.google.mn/edu/training/get-trained/maps/basics.html
  7. google sheet ашиглах аргачлал http://www.google.mn/edu/training/get-trained/sheets/advanced.html
  8. google site ашиглах аргачлал http://www.google.mn/edu/training/get-trained/sites/introduction.html
  9. google slide ашиглах аргачлал http://www.google.mn/edu/training/get-trained/slides/basics.html
  10. google youtube ашиглах аргачлал  http://www.google.mn/edu/training/get-trained/youtube/basics.html

No comments:

Post a Comment