Кредит нөхөн судлаж байгаа оюутнуудын бие даан хийх ажил

Ms word программ
  1. Сургуулийн танилцуулга
Нугалаастай танилцуулга бэлтгэх. Сургуулийн танилцуулга, ангиуд элсэлт авах журам гэх мэтийг багтаана.Ар өвөргүй байх ба сургуулийн хаяг вэб сайт байна.

Ms-Excel программ
  1. Дүнгийн хуудас
Ямар нэг анги сонгож аваад ухайн ангийн нэг улиралд ордог хичээлүүдийн видмосыг хуудас болгонд хийнэ. Оюутан тус бүрийн болон хичээл бүрийн хувьд статистик бодно мөн графикаар дүнг харуулна.

Ms power point программ
  1. Үлгэр бэлтгэх
Ямар нэг үлгэр сонгож аваад presentation бэлтгэх /текст, зураг, видео агуулсан/. 10с доошгүй хуудастай байна.

No comments:

Post a Comment